زلزله بم همه رو به فکر واداشته.... يه تلنگر بوده واسه همه....

جريان اين زلزله های خفيف و مکرر - آخرين آمار اخبار ۳۵ تا-  مسجد سليمان - ايذه- باغملک در استان خوزستان همه افراد شهر رو ترسونده بود به نحوی که ديشب رو در خيابان يا ماشينهای شخصی به سر برده بودند و بعد از بارش باران نيمه شب مجبور به برگشت به خانه هايشان شده بودند...

مدارس تا بازگشت شرايط عادی تعطيل ميباشد....

چادر در حال توزيع در بين شهروندان ميباشد...

اما هيچ کدام از اينها مبين بروز زلزله نيست هر چند که آمادگی داشتن بهتر است .... 

 

راهنمای عملی زنده ماندن در زلزله

اين نوشته خاص زلزله در تهران نوشته‌شده‌است که به گفته بسياری از کارشناسان حدود بيست و دو سال تأخير داشته‌است و اين تأخير اصلاً خبر خوبی نيست، چون تاخير باعث انباشته‌شدن انرژی می‌شود. انتظار می‌رود زلزله -اگر بيايد- با قدرتی بالاتر از 7 (در مقياس ريشتر) خواهدبود. =====> حاوی اين مطالب است... کاملترش رو ببينيد...

پيش از آن که زلزله اتفاق بيفتد...

اگر زلزله اتفاق افتاد...

بعد از اين که زلزله اتفاق افتاد...

وقتی به محوطه بيرون خانه رسيديد...

 

• اگر پدر و مادر شما به شدت مذهبی هستند و معتقدند که امام حسين اجازه زلزله در تهران را نمی‌دهد، برايشان ثابت کنيد که اکثر شصت هزار نفری که در دهه گذشته در اثر زلزله در همين ايران مردند همه‌شان مسلمان بودند.