يه اردو رفتم....
غار چال نخجير نزديک دليجان .... آرامگاه سهراب سپهری.... امامزاده سلطان محمد.... باغ شتر مرغها... و نهايتآ درياچه نمک= حوض سلطان....
هر کدومش يه دنيای ديدنی بود واسه خودش.... با وجود اينکه حسابی درگير بودم اما هر جور بود برنامه رو واسه رفتن رديف کردم..