غار چال نخجیر

 

من عادت ميکنم با درد تازه

جدايی شايد از من ، من بسازه

دلم تنگه ... دلم تنگه ....