خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش

بنماند هيچش الا هوس قمار ديگر