امروز بر خلاف هميشه که روزهای آخر ماه از يک بخش بيمارستان بايد خداحافظی کرد ، روز اول ماه جديد امتحان داديم و ...

زندگی صحنه يکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته بجاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد