از دائو يگانه زايد
از يگانه دو
دو بر سه مادر است
سه بر هزاران هزار
هزاران هزار را نور از پس و ظلمت پيشاور است
در اتحاد اضداد جهان بسامان است