آموخته ام که :
عشق ، و نه زمان، همه زخمها را التيام می بخشد.

همه افرادی که با آنها روبرو می شويم شايستگی سلامی آميخته به لبخند را دارند.

هيچ کس کامل نيست ، مگر اينکه در دام عشق او اسير شوی.

هر چه زمان کمتری داشته باشم ، کارهای بيشتری انجام می دهم.

مهربان بودن بسيار مهمتر از درست بودن است.

رخداد های کوچک روزانه است که زندگی را تماشايی می سازد.