آموخته ام که تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند، کسی است که به من می گويد : ٬تو مرا شاد کردی. ٬

آموخته ام که گاهی مهربان بودن بسيار مهم تر از درست بودن است.

آموخته ام که هرگز نبايد به هديه ای که از طرف کودکی داده می شود ، ٬ نه٬ گفت.

آموخته ام گاهی تمام چيزهايی که يک شخص می خواهد ، فقط دستی است برای گرفتن دست او و قلبی برای فهميدن وی.

آموخته ام که زير پوست سخت همه افراد کسی وجود دارد که خوشحال شود و دوست داشته شود.

آموخته ام که وقتی با کسی روبرو می شويم ، انتظار لبخندی از سوی ما دارد.