شاعران كوچك
حرفهای قديمی را تكرار می كنند
شاعران متوسط
به سليقة مردم شعر می سرايند
شاعران بزرگ
سليقة مردم را می سازند
*

سياستمداران كوچك
مردم شهر را به جان هم می اندازند
سياستمداران متوسط
كشورها را به جنگ وا می دارند
سياستمداران بزرگ
جهان را به لجن می كشند.
*

سياستمداران كوچك از شاعران كوچك خوششان می آيد
سياستمداران متوسط شاعران متوسط را دوست ندارند
سياستمداران بزرگ از شاعران بزرگ وحشت دارند

برگرفته از وبلاگ
charand-parand.blogsky.com