بياييد زمانی را به خواندن بگذرانيم ، چون اينکار ، از عقل منشا می گيرد.

بياييد زمانی را به دعا کردن و نماز خواندن بياراييم ، چرا که بزرگترين قدرت بر روی زمين است.

بياييد با هم دوستانه باشيم ، چون که راهی است به سوی خوشبختی .

بياييد با هم بخنديم ، زيرا که خنديدن ، موسيقی روح می باشد.

بياييد همديگر را ببخشيم ، چرا که اين دنيای دو روزه ، ارزش غرور و خودپسندی راندارد.

بياييد با هم کار و تلاش کنيم، اينکار پاداش موفقيت ماست.

و از همه مهمتر بياييد همديگر را دوست بداريم و دوست داشته بشويم ، که اين مورد موهبتی است الهی...