قرار بود امروز برم کوه ، ولی از اونجايی که يه همپا پيدا نکردم نشد منم خوابيدم ، و از اين جمعه تعطيل اينجوری استفاده کردم ، هر چند می دونم که خيلی مفيد نبوده و لی چه کنم ؟؟