يار دبستانی من
با من و همراه منی
چوب الف بر سرما
بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو
رو تن اين تخته سياه
ترکه بيداد و ستم
مونده هنوز رو تن ما

دشت بی فرهنگی ما
هرزه تموم علفاش
خوب اگه خوب بد اگه بد
مرده دلهای آدماش

دست من و تو بايد اين
پرده ها رو پاره کنه
کی ميتونه جز من و تو
درد ما رو چاره کنه