عظمتش را ، پایداریش را ، صلابت و شکوهش را ، اراده اش را دوست دارم .