تو ارتفاع و بشارت پرواز را در منظر هزار شقايق خواندی، و عرفان سرخ را ،شمع آسا ، به تمام پروانه ها ، که تا بينهايت سوختن اوج گرفتند ، آموختی...