خوب امروز هم برای من و چند استاجر ديگر روز اول ماه بود ( يعنی حالا فرض کنيم بود )

من که خيلی دير به بيمارستان رسيدم ، تا مدتی مجبور شدم دنبال بقيه بگردم و در نهايت داخل کلينيک که خارج از بيمارستان است يافت شدند...
تو درمانگاه هم چهار اتاق مربوط به اورولوژی بود که تو هر يک يه رزيدنت با يکی دو تا انترن بودند که بيمارا رو می ديدند .
اغلب مريضها اگر ميانسال بودند مشکل سنگ ادراری داشتند و اگر هم بچه بودند كه مشكلات مادرزادي دارندو به دنبال أن دجار عفونت هاي ادراري مي شوند