راستی در اولين فرصت در مورد مفهوم رنگها در خواب می نويسم... منتظر باشيد...