تا مدتی نمی تونم کوه برم .... دلم واسش تنگ میشه.
امتحاناتم داره تموم میشه ( دانشجو هستم و این اولین ترمیست که امتحاناتم زودتر شروع شده و زودتر هم تموم شد)