من يقين دارم كه برگ
كاينچنين خود را رها كرد
مست در آغوش باد
فارغ است از ياد مرگ
لا جرم ، چندان كه در تشويش اين بيداد نيست
پاي تا سر زندگيست
آدمي هم مثل برگ مي تواند
زيست بي تشويش مرگ
گر ندارد همچو او آغوش پرمهر باد را
مي تواند يافت لطف ٬ هر چه بادا باد را٬...