يادمان باشد
وقتی که مهتاب و چراغ کوچه
دست آشتی به هم می دادند
تا باريکه نوری باشند ، بهر يک زمزمه پنهانی
هيچ نمی دانستند
طبق قانون زمين
٬نور ، خط سيرش مستقيم است .٬
ولی باز هم، راست
بر همان خط سپيد
مستقيم و موزون ، مثل هر شب
راه خود را پيمودند...