اين امتحان آخر خيلی با حال بود ، مطالب بامزه ای داشت ...

در مورد بعضی روشهای درمانی طبيبان قديم بود ، ولی عجب تجربياتی داشتند ...

رازی به جوانی که از کشورهای عربی به ايران آمده بود و در راه دچار استفراغ خونی شده بود ، تجويز جلبک کرد ... که پس از بلع جلبکها فرد دچار استفراغ شد و اينبار همراه آنها يک زالو هم خارج شد که خود رازی در کتابش علت آن را احتمال ورود زالو به بدن فرد حین آب خوردن از برکه ای که با پرسش از آن جوان حدس زده بیان داشته و از علاقه زالو به جلبک استفاده کرده است ، زيرا زالو به مخاط مری چسبيده بوده و با خوردن جلبکها به معده رفته و با استفراغ آخر خارج شده است...