در زندگي هميشه گام بردار
با آنكه هر گام را نمي توان پيشرفت دانست
ولي

براي پيشرفت راهي جز گام برداشتن نيست