امروز انتخابات نمايندگی کلاس بود ، کلاسی که بايد حداقل ۱۰۰ نفر باشه و از اين ميون کسی حاضر نيست براحتی نامزد انتخابات بشه ؟؟؟ چرا ؟؟؟ چون به نظر من اونقدر اکيپ بندی و گروهبندی با آراء و نظرات متفاوت هست که برای کوچکترين موضوعی به سختی ميتوان به يه نتيجه مقبول رسيد ...
و اون وقت نبايد در مورد يک کشور با اين همه جمعيت و آراء گوناگون انتظار يکدستی را داشت اما انتظار همفکری و همکاری ، انتظار بيجايی نيست