چه کسی می خواهد من و تو ما نشويم
خانه اش ويران باد

من اگر ما نشوم تنهايم
تو اگر ما نشوی خويشتنی

تو اگر برخيزی!!!!
من اگر برخيزم !!!!
همه بر می خيزند

تو اگر بنشينی
من اگر بنشينم
چه کسی برخيزد؟؟؟