فقط اينو بگم که امتحان بهتر از اونی شد که فکر ميکردم ... آخه اين جور درسها و امتحانات سليقه ای است .
ولی خوشحالم که کلا به خير و خوشی تمام شد....

از طرفی امروز برای بعضی بخشها که قراره ترم بعد بيمارستان بريم ، قرعه کشی کرديم...
کمی بدشانی آوردم ولی اميدوارم....