من از پايان می ترسيدم و آغاز کردم .... چرا اينجوريه؟؟؟ ما اغلب همين طور عمل می کنيم ...