جان استيورات ميل : فيلسوف و اقتصاددان انگليسی   ۱۹۰

يوهان ولفانگ فون گوته  : شاعر آلمانی  ۱۸۵

ولتر   : نويسنده فرانسوی  ۱۷۰

لرد بايرون  : شاعر انگليسی  ۱۵۰

چارلز ديکنز  : داستان نويس و طنز پرداز انگليسی  ۱۴۵

گاليله ‌: رياضيدان و اختر شناس و فيزيکدان ايتاليايی   ۱۴۵

ناپلئون   : امپراتور فرانسه  ۱۴۰

بتهوون  : آهنگساز آلمانی  ۱۳۵

باروخ اسپينواز : فيلسوف هلندی  ۱۳۰

مارتين لوتر  : مصلح مذهبی آلمان   ۱۱۵

 

پس بی دليل نيست که من نه شاعرم و نه فيلسوف