IQ  که نشان دهنده ضريب هوشی فرد ميباشد واز تقسيم سن عقلی بر سن تقويمی ضربدر ۱۰۰ بدست می ايد ولی اخيرآ ميگن ( نه خيلی اخير ) که EQ که  ميزان کارايی فرد را  در شرايط استرس و خطر  ميسنجد  از IQ مهمتر است...  پس EQ  رو بچسبيم....