وای... عجب هفته ای بود؟؟؟ درگيری ، قرعه کشی انتخاب بخش و بيمارستان ، تعويق تاريخ امتحان اورتوپدی، امتحان بيمارستان اورولوژی و....


و بالاخره امتحان اورتوپدی يک هفته به تعويق افتاد و تو اين مدت ديگه حتی مخالفان هم که به حجم زياد جزوه پی برده بودند به علاقه مندان تعويق امتحان پيوستند و اين ميان مشکل ما با آموزش مطرح شد که بايد امضا ء های همه شرکت کنندگان امتحان را جمع آوری کنيد ‌ و اينکه چطور همه رو از بيمارستانهای مختلف پيدا کنيم و امضاء بگيريم واقعا معضليه و از اين گذشته چند مخالف سرسخت هم بودند که بايد به هر نحو راضی به امضاء می شدند ( قانون اينکه با وجود حتی يک مخالف امتحان تغيير نمی کند ‌ )