از دست اين نامه نگاريهای اداری خسته شدم ، يه کار خيلی جزيی رو اونقدر پيچيده ميکنند که مجبور بشی عطايش رو به لقايش ببخشی و اگر هم نتونی بيخيالش بشی که بيچاره می شي و بايد حسابي وقت بذاري ؟؟؟