هميشه پنجشنبه بعد از ظهر ها را دوست داشتم ، آخه جمعه تعطيل بود و با خيال راحت کارهامو انجام می دادم ولی اينبار فرق داره ...
نمی دونم چرا ولی امشب هم مشابه جمعه بعدازظهر ها شده اميدوارم بقيه شاد باشيد....