خسرو پرويز به محبوب و همسر خود شيرين گفت : پادشاهی چيز خوبی است اگر هميشگی باشد...

شيرين گفت : اگر چنين بود که به تو نمی رسيد...