امروز يکی از رزيدنتها ( و در اصل چيف رزيدنت ) از من و يکی ديگه از بچه ها پرسيد که از راديو لوژی خوشتون می آد ؟

من گفتم که برای تخصص يا همين جوری؟ 

اما دوستم خيلی با عجله گفت : آره ، خيلی ...

نميدونم شايد واقعآ اينقدر دوست داره و شايد هم بخاطر اينکه رزيدنت همين رشته ازش سوال ميکرد ! منکه طبق تجربه اورولوژی ميدونستم که نبايد بگم که دوست ندارم و از اين چيزا ... ولی واقعآ نميتونستم به دروغ بگم که عاليه و حرف نداره و از اين چيزا دوباره...

اما يه چيز که هست اينه که به اين نتيجه رسيدم که اگه کسی بخواد راديولوژيست خوبی باشه حتما بايد اول پزشک خوبی باشه و تقريبآ تو همه رشته های تخصصی سررشته داشته باشه و از اين نظر جزء رشته های عالی هست ...