آذرخش

حسرت نبرم به خواب آن مرداب کآرام درون دشت شب خفته است دریایم و نیست باکم از طوفان دریا همه عمر خوابش آشفته است

شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
6 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
10 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
9 پست
تیر 91
7 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
8 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
8 پست
مرداد 90
12 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
12 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
6 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
3 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
5 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
3 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
7 پست
شهریور 87
7 پست
مرداد 87
5 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
6 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
5 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
5 پست
آبان 85
7 پست
مهر 85
8 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
6 پست
خرداد 85
12 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
6 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
8 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
7 پست
مرداد 84
8 پست
تیر 84
5 پست
خرداد 84
7 پست
اسفند 83
6 پست
بهمن 83
8 پست
دی 83
8 پست
آذر 83
9 پست
آبان 83
8 پست
مهر 83
8 پست
شهریور 83
8 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
8 پست
خرداد 83
11 پست
اسفند 82
11 پست
بهمن 82
9 پست
دی 82
22 پست
آذر 82
21 پست
آبان 82
38 پست
مهر 82
35 پست
شهریور 82
42 پست
مرداد 82
21 پست
تیر 82
35 پست
خرداد 82
24 پست
اسفند 81
1 پست
بهمن 81
3 پست
دی 81
8 پست
روزگار
71 پست
زندگی
67 پست
ورزش
4 پست
عید
17 پست
روزمرگی
2 پست
کشیک
9 پست
بیهوشی
24 پست
فیلم
24 پست
مناسبت
27 پست
بختیاری
1 پست
پزشکی
20 پست
مرگ_مغزی
1 پست
طلاق
1 پست
شعر
43 پست
کوهنوردی
2 پست
تهران
12 پست
طنز
7 پست
رزیدنتی
51 پست
تولد
5 پست
یادبود
38 پست
گویه
69 پست
ایران
8 پست
مرگ
2 پست
طرح
5 پست
خاطرات
5 پست
گلگشت
31 پست
ترانه
4 پست
دانشجو
5 پست
فال
7 پست
دخترانه
3 پست
آمار
2 پست
اینترنت
3 پست
درمانگاه
4 پست
اینترن
2 پست
بیمار
2 پست